Bulletin of Hispanic Studies

Notes sobre la difusió impresa del Venturós Pelegrí als segles XVIII–XIX. Sèries de gravats impreses a Barcelona, Cervera i Manresa1

Bulletin of Hispanic Studies (2016), 93, (2), 165–192.

Abstract

Des de 1623, el gremi de llibreters de Barcelona, conegut com la Confraria de San Jeroni, gaudí d’una privativa per a vendre en aquesta ciutat la Peregrinació del Venturós Pelegrí, una de les obres en català que va tenir major difusió impresa a l’Edat Moderna. Entre els anys 1718–1730, sota el regnat de Felip V, es produí un important canvi legislatiu que atorgà a la Universitat de Cervera el privilegi per a publicar a Catalunya no només el Venturós Pelegrí sinó també altres manuals i obres d’ús pedagògic. Tot considerant dades històriques com les que acabem d’indicar, aquest article estudia des d’un punt de vista bibliogràfic setze edicions impreses a Barcelona, Cervera o Manresa, les quals presenten parcialment les mateixes sèries xilogràfiques. Reproduïm els gravats emprats en totes elles i establim algunes relacions oportunes a partir de l’anàlisi d’aquests elements gràfics.

From 1623, the guild of booksellers of Barcelona, called the Brotherhood of St Jerome, had the right to sell in that city the Peregrinació del Venturós Pelegrí, one of the most widely read books of the modern age. During the years 1718–1730, under the reign of Philip V, a significant legislative change gave the University of Cervera the exclusive right to publish in Catalonia not only the Venturós Pelegrí but also other manuals and pedagogical works. Considering historical data such as these, this paper examines from a bibliographic viewpoint sixteen editions printed in Barcelona, Cervera or Manresa, which partially contain the same series of woodcuts. We reproduce the xylographies used in all of them, establishing some appropriate relationships from the analysis of these graphic elements.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Amades, Joan, 1969. Folklore de Catalunya. III: Costums i creences (Barcelona: Selecta). Folklore de Catalunya. III: Costums i creences Google Scholar

Amades, Joan, 1985. Costumari català. El curs de l’any. Volum V: Tardor (Barcelona: Salvat). Costumari català. El curs de l’any. Volum V: Google Scholar

Barrera i Escudero, Jaume, 1916. Una casa editorial barcelonesa. De Juan Jolis a Herederos de la Viuda Pla. Siglos XVII. al XX. Notas bibliográficas por el Dr. Jaime Barrera (Barcelona: Herederos de la Vda. Pla). Una casa editorial barcelonesa. De Juan Jolis a Herederos de la Viuda Pla. Siglos XVII. al XX Google Scholar

Burgos Rincón, Francisco Javier, 1995. Imprenta y cultura del libro en la Barcelona del setecientos (1680-1808) (Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona). Tesi doctoral en microfitxes defensada el 1993. Imprenta y cultura del libro en la Barcelona del setecientos (1680-1808) Google Scholar

Burgos Rincón, Francisco Javier, 1997. ‘Privilegios de imprenta y crisis gremial. La imprenta y librería barcelonesa ante el privilegio de impresión de los libros de enseñanza dela Universidad de Cervera’. Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, 15: 257–98. Privilegios de imprenta y crisis gremial. La imprenta y librería barcelonesa ante el privilegio de impresión de los libros de enseñanza dela Universidad de Cervera Estudis històrics i documents dels arxius de protocols 15 257 98 Google Scholar

Burgos Rincón, Francisco Javier, y Manuel Peña Díaz, 1987. ‘Imprenta y negocio del libro en la Barcelona del siglo XVIII. La casa Piferrer’, Manuscrits: Revista D’Història Moderna, 6: 181–216. Imprenta y negocio del libro en la Barcelona del siglo XVIII. La casa Piferrer Manuscrits: Revista D’Història Moderna 6 181 216 Google Scholar

Camprubí i Pla, Xevi, 2012. ‘Llibres i lliure comerç a la Barcelona moderna: els conflictes entre l’impressor Rafael Figueró i la confraria de llibreters (1671–1711)’, Recerques. Història, Economia, Cultura, 65: 75–107. Llibres i lliure comerç a la Barcelona moderna: els conflictes entre l’impressor Rafael Figueró i la confraria de llibreters (1671–1711) Recerques. Història, Economia, Cultura 65 75 107 Google Scholar

Camprubí i Pla, Xevi, 2014. L’impressor Rafael Figueró (1642–1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps (Barcelona: Universitat de Barcelona – Facultat de Geografia i Història). [En línea – tesi doctoral.] Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/129516 [consultat el 29 de novembre de 2015]. Google Scholar

CCPBC, 2015. Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya (Barcelona: Biblioteca de Catalunya). Disponible a: http://ccuc.cbuc.cat/search~S22*cat# [consultat el 13 de gener de 2015]. Google Scholar

CCPBE, 2015. Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (Madrid: Gobierno de España – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Disponible a: http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9004/IDb301e39d/NT1?ACC=101 [consultat el 13 de gener de 2015]. Google Scholar

Comas i Güell, Montserrat, 2012. La impremta catalana i els seus protagonistes a l’inici de la societat liberal (1800–1833) (València: Universitat de València). La impremta catalana i els seus protagonistes a l’inici de la societat liberal (1800–1833) Google Scholar

González y Sugrañés, Miquel, 1918. Contribució a la Historia dels antichs Gremis dels Arts y Oficis de la Ciutat de Barcelona. Volum segón. Llibreters · Estampers. (Barcelona: Llibrería Antiga y Moderna de Salvador Babra). Contribució a la Historia dels antichs Gremis dels Arts y Oficis de la Ciutat de Barcelona Google Scholar

Hereus Vídua Pla, s. d. Gravats i fotogravats dels ‘Hereus de la vídua Pla’ de Barcelona (segles XVII–XIX). Fotocòpia del volum conservat per la família Dalmases, descendents dels últims propietaris. 2 vol. consultats a la Biblioteca de Catalunya [Grav 76 (461.1) Gra Fol]. Gravats i fotogravats dels ‘Hereus de la vídua Pla’ de Barcelona (segles XVII–XIX) Google Scholar

Llanas, Manuel, 2002. L’edició a Catalunya: segles XV a XVII. Amb la col·laboració de Montse Ayats (Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya). L’edició a Catalunya: segles XV a XVII Google Scholar

Llanas, Manuel, 2003. L’edició a Catalunya: el segle XVIII. Amb la col·laboració de Montse Ayats (Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya). L’edició a Catalunya: el segle XVIII Google Scholar

Llanas, Manuel, 2004. L’edició a Catalunya: segle XIX. Amb la col·laboració de Montse Ayats (Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya). L’edició a Catalunya: segle XIX Google Scholar

Mahiques Climent, Joan, 2014. ‘La ‘Peregrinació del Venturós Pelegrí’ ab les ‘Cobles de la Mort’: una sèrie de gravats en set edicions cerverines no datades’, Zeitschrift für Katalanistik, 27: 189–206. La ‘Peregrinació del Venturós Pelegrí’ ab les ‘Cobles de la Mort’: una sèrie de gravats en set edicions cerverines no datades Zeitschrift für Katalanistik 27 189 206 Google Scholar

Mahiques Climent, Joan, 2015a. ‘La “Peregrinació del Venturós Pelegrí” ab les “Cobles de la Mort”: una sèrie de gravats en setze edicions cerverines (circa 1730-1804)’, Caplletra, 58: 91–112. La “Peregrinació del Venturós Pelegrí” ab les “Cobles de la Mort”: una sèrie de gravats en setze edicions cerverines (circa 1730-1804) Caplletra 58 91 112 Google Scholar

Mahiques Climent, Joan, 2015b. ‘Notes sobre la difusió impresa del Venturós Pelegrí als segle XVIII–XIX. Tres edicions barcelonines més una altra impresa a Lleida’, BiD. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, en premsa. Disponible a: http://bid.ub.edu/34/mahiques.htm [consultat el 29 de novembre de 2015]. Google Scholar

Marcet i Salom, Pere, y Joan Solà, 1998. Història de la lingüística catalana: 1775–1900. Volum I: Repertori crític. (Vic i Girona: Eumo Editorial / Universitat de Vic / Universitat de Girona). Història de la lingüística catalana: 1775–1900. Volum I: Repertori crític Google Scholar

Molas, Pedro, 1970. Los gremios barceloneses del siglo XVIII. La estructura corporativa ante el comienzo de la Revolución Industrial (Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros). Los gremios barceloneses del siglo XVIII. La estructura corporativa ante el comienzo de la Revolución Industrial Google Scholar

Palau y Dulcet, Antonio, 1948–1977. Manual del librero hispano–americano. Bibliografía general española e hispano–americana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos. Segunda edición. 28 vol. (Barcelona: Antonio Palau). Manual del librero hispano–americano. Bibliografía general española e hispano–americana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos Google Scholar

Pelegrinatge, 1982–1983. Un llarg i venturós pelegrinatge (Barcelona: Generalitat de Catalunya). Un llarg i venturós pelegrinatge Google Scholar

Rubió i Balaguer, Jordi, 1993. Llibreters i impressors a la Corona d’Aragó. Pròleg de Joana Escobedo (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Llibreters i impressors a la Corona d’Aragó. Pròleg de Joana Escobedo Google Scholar

Rubio i Borrás, Manuel, 1916. Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera. Segunda parte. (Barcelona: Universidad de Barcelona). Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cervera Google Scholar

Socias Batet, Immaculada, 1997. Els Abadal, un llinatge de gravadors. Pròleg de Francesc Fontbona (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Els Abadal, un llinatge de gravadors. Pròleg de Francesc Fontbona Google Scholar

Socias Batet, Immaculada, 2001. Els impressors Jolis-Pla i la cultura gràfica catalana en els segles XVII i XVIII. Presentació de Francesc Fontbona (Barcelona: Curial Edicions Catalanes/ Publicacions de l’Abadia de Montserrat). Els impressors Jolis-Pla i la cultura gràfica catalana en els segles XVII i XVIII Google Scholar

Tresors, 2009. Els tresors de Joan Amades. La col·lecció d’imatge impresa de l’Arxiu Joan Amades (Barcelona: Generalitat de Catalunya). Els tresors de Joan Amades. La col·lecció d’imatge impresa de l’Arxiu Joan Amades Google Scholar

Verrié i Faget, Jordi, 1981. Continuïtat pedagògica catalana durant els segles XVIII i XIX (Barcelona: Grup Promotor d’Ensenyament i Difusió del Català). Continuïtat pedagògica catalana durant els segles XVIII i XIX Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

Climent, Joan Mahiques