Catalan Review

SOBRE LA DIFUSIÓ DE LES COBLES DE LA MORT AL SEGLE XVI

Catalan Review (2017), 31, (1), 41–57.

Abstract

Although the Cobles de la Mort were printed with the Peregrinació del Venturós Pelegrí from the first complete extant edition (1635) until the twentieth century, several witnesses and data analyzed in this paper suggest the Cobles were published independently of the Peregrinació in the first half of the sixteenth century. A record in the manuscript catalogues of the library of Hernando Colón confirms that in 1536 this bibliophile had already acquired a chapbook containing the Cobles. In addition, a fragment of the Libre de Senequa, an Occitan work of the thirteenth century, is cited in one of the paratexts included in a mid-sixteenth century manuscript copy of the Cobles. The presence of this Occitan source seems to relate the Cobles with the medieval tradition more than with the early modern literature. By comparing these elements with other sources, we deduce the existence of incunabula or postincunabula editions, currently missing, in which the Cobles were printed independently of the Peregrinació. These features, together with some linguistic and literary data, seem to suggest that the Cobles may date from the Middle Ages.

Access Token
£25.00
READ THIS ARTICLE
If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Aguiló i Fuster, Marià, ed. Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster. 1873. Barcelona: Alvar Verdaguer, 1900. Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster Google Scholar

Askins, Arthur Lee-Francis. “Two Miscellany Volumes of Pre-1537 Catalan ‘Popular Press’ Prints Once in the Colombine Library, Seville”. El libro antiguo español. Actas del segundo Coloquio Internacional (Madrid). Eds. María Luisa López-Vidriero i Pedro M. Cátedra. Salamanca: Publicaciones de la Universidad de Salamanca / Biblioteca Nacional de Madrid / Sociedad Española de Historia del Libro, 1992. 285–300. Two Miscellany Volumes of Pre-1537 Catalan ‘Popular Press’ Prints Once in the Colombine Library, Seville El libro antiguo español. Actas del segundo Coloquio Internacional (Madrid) 285 300 Google Scholar

Badia, Lola. Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll. Barcelona: Quaderns Crema, 1983. Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll Google Scholar

Bover, Jaume. Els Capó, impressors de Mallorca. Segles XVII–XVIII. Història i catàleg. Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics, 2001. Els Capó, impressors de Mallorca. Segles XVII–XVIII. Història i catàleg Google Scholar

Burgos Rincón, Francisco Javier. “Privilegios de imprenta y crisis gremial. La imprenta y librería barcelonesa ante el privilegio de impresión de los libros de enseñanza de la Universidad de Cervera”. Estudis històrics i documents dels arxius de protocols 15 (1997): 257–98. Privilegios de imprenta y crisis gremial. La imprenta y librería barcelonesa ante el privilegio de impresión de los libros de enseñanza de la Universidad de Cervera Estudis històrics i documents dels arxius de protocols 15 257 98 Google Scholar

Carreté, Ramon. “Funcions del nom propi en la poesia d’Ausiàs March”. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes li [Miscel·lània Joan Veny 7]. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005. 13–43. Funcions del nom propi en la poesia d’Ausiàs March Estudis de Llengua i Literatura Catalanes li [Miscel·lània Joan Veny 7] 13 43 Google Scholar

Cazes, Albert (Abbé). L’Anecdotique dans l’art en Roussillon. Perpinyà: Imp. Catalane Cornet, 1992. L’Anecdotique dans l’art en Roussillon Google Scholar

Colón, Hernando. Abecedarium B y Supplementum. Ed. facsímil de los manuscritos conservados en la Biblioteca Colombina de Sevilla. Madrid: Fundación Mapfre América/Cabildo de la Catedral de Sevilla, 1992. Abecedarium B y Supplementum. Ed. facsímil de los manuscritos conservados en la Biblioteca Colombina de Sevilla Google Scholar

DCVB. Alcover, Antoni M. i Francesc de B. Moll. Diccionari català–valencià–balear. Institut d’Estudis Catalans/Editorial Moll. >http://dcvb.iecat.net>. [Versió electrònica de Diccionari català–valencià–balear. 10 vols. Palma de Mallorca: Moll, 1993,]. Data de consulta: 23/03/2015. Google Scholar

Duran, Eulàlia, dir. Repertori de manuscrits catalans (1474–1620). Vol. 4. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2008. Repertori de manuscrits catalans (1474–1620) Google Scholar

Festa, Giovanni Battista. “Le Savi ou Libre de Senequa d’après les deux manuscrits de Rome et de Paris”. Annales du Midi 18/69 (1906): 297–325. Le Savi ou Libre de Senequa d’après les deux manuscrits de Rome et de Paris Annales du Midi 18/69 297 325 Google Scholar

Fontbona, Francesc. La xilografia a Catalunya entre 1800 i 1923. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1992. La xilografia a Catalunya entre 1800 i 1923 Google Scholar

Infantes, Víctor. Las danzas de la muerte: génesis y desarrollo de un género medieval (siglos XIII–XVII). Salamanca: Universidad de Salamanca, 1997. Las danzas de la muerte: génesis y desarrollo de un género medieval (siglos XIII–XVII) Google Scholar

Mahiques Climent, Joan. “Lo ‘Credo in Deum’ aplicat per sos articles a la Mare de Déu d’Esperança y los goigs: un imprès amb obres de Narcís Vinyoles”. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes lxiii [Miscel·lània Albert Hauf 2]. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011. 31–54. Lo ‘Credo in Deum’ aplicat per sos articles a la Mare de Déu d’Esperança y los goigs: un imprès amb obres de Narcís Vinyoles Estudis de Llengua i Literatura Catalanes lxiii [Miscel·lània Albert Hauf 2] 31 54 Google Scholar

Mahiques Climent, Joan. “La ‘Peregrinació[1] del Venturós Pelegrí’ ab les ‘Cobles de la Mort’: una sèrie de gravats en set edicions cerverines no datades”. Zeitschrift für Katalanistik 27 (2014): 189–206. La ‘Peregrinació[1] del Venturós Pelegrí’ ab les ‘Cobles de la Mort’: una sèrie de gravats en set edicions cerverines no datades Zeitschrift für Katalanistik 27 189 206 Google Scholar

Mahiques Climent, Joan. “La ‘Peregrinació[2] del Venturós Pelegrí’ ab les ‘Cobles de la Mort’: una sèrie de gravats en setze edicions cerverines (circa 1730–1804)”. Caplletra 58 (2015): 91–112. La ‘Peregrinació[2] del Venturós Pelegrí’ ab les ‘Cobles de la Mort’: una sèrie de gravats en setze edicions cerverines (circa 1730–1804) Caplletra 58 91 112 Google Scholar

Mahiques Climent, Joan. “La ‘Peregrinació[3] del Venturós Pelegrí’ ab les ‘Cobles de la Mort’. Edicions impreses a Vic”. Ausa 27/176 (2015): 333–52. La ‘Peregrinació[3] del Venturós Pelegrí’ ab les ‘Cobles de la Mort’. Edicions impreses a Vic Ausa 27/176 333 52 Google Scholar

Mahiques Climent, Joan. “Cinc edicions del Venturós Pelegrí a la Bibliothèque Mazarine de París”. Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna 5 (2015): 122–38. >https://ojs.uv.es/index.php/scripta/article/view/6380>. Google Scholar

Mahiques Climent, Joan. “Notes sobre la difusió impresa del Venturós Pelegrí als segle XVIII–XIX. Tres edicions barcelonines més una altra impresa a Lleida”. BiD. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació 34 (2015). >http://bid.ub.edu/34/mahiques.htm>. Google Scholar

Mahiques Climent, Joan. “Notes sobre la difusió impresa del Venturós Pelegrí als segle XVIII–XIX: sèries de gravats impreses a Barcelona, Cervera i Manresa”. Bulletin of Hispanic Studies 93.2 (2016): 165–91. Notes sobre la difusió impresa del Venturós Pelegrí als segle XVIII–XIX: sèries de gravats impreses a Barcelona, Cervera i Manresa Bulletin of Hispanic Studies 93.2 165 91 Google Scholar

Mahiques Climent, Joan. “‘O Senyor, rei de glòria’ / ‘Senyor, rei de glòria’: difusió i significat de l’Oratio beati Karoli”. Estudis romànics 36 (2014): 245–72. ‘O Senyor, rei de glòria’ / ‘Senyor, rei de glòria’: difusió i significat de l’Oratio beati Karoli Estudis romànics 36 245 72 Google Scholar

Mahiques, Joan i Helena Rovira. “Sobre la transmissió i la data dels goigs copiats al Ms. 1191 de la Biblioteca de Catalunya”. Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos 5 (2016): 142–66. Sobre la transmissió i la data dels goigs copiats al Ms. 1191 de la Biblioteca de Catalunya Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos 5 142 66 Google Scholar

March, Ausiàs. Les obres d’Auzias March. Edició crítica per Amadeu Pagès. Vol. 1. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1912. Les obres d’Auzias March. Edició crítica per Amadeu Pagès Google Scholar

Massip, Francesc. “Huellas de Petrarca tras los espectáculos de entrada real en la confederación catalano–aragonesa (1397–1414)”. Annali di storia moderna e contemporanea 17 (2011): 7–32. Huellas de Petrarca tras los espectáculos de entrada real en la confederación catalano–aragonesa (1397–1414) Annali di storia moderna e contemporanea 17 7 32 Google Scholar

Massip, Francesc, i Lenke Kovàcs. El baile: conjuro ante la muerte. Presencia de lo macabro en la Danza y Fiesta Popular. Ciudad Real: Cioff, 2004. El baile: conjuro ante la muerte. Presencia de lo macabro en la Danza y Fiesta Popular Google Scholar

Massó i Torrents, Jaume. Repertori de l’antiga literatura catalana. La poesia: vol. i. Barcelona: Editorial Alpha, 1932. Repertori de l’antiga literatura catalana. La poesia: vol. i Google Scholar

Massot i Muntaner, Josep. “Notes sobre la supervivència del teatre català antic”. Estudis Romànics 11 (1962–1967): 49–101. Notes sobre la supervivència del teatre català antic Estudis Romànics 11 49 101 Google Scholar

Massot i Muntaner, Josep. “La literatura religiosa de l’Edat Mitjana en la tradició oral d’avui”. Actes del Tercer Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, celebrat a Cambridge del 9 al 14 d’abril de 1973. Coord. Robert Brian Tate i Alan Yates. Oxford: The Dolphin Book, 1976. 271–82. La literatura religiosa de l’Edat Mitjana en la tradició oral d’avui Actes del Tercer Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, celebrat a Cambridge del 9 al 14 d’abril de 1973 271 82 Google Scholar

MCEM. Duran, Eulàlia. Dir., i Maria Toldrà. Coord. MCEM (Base de dades de Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans >http://mcem.iec.cat/>. Data de consulta: 05/06/2014. Google Scholar

Morreale, Margherita. “Un tema no documentado en España: el ‘Encuentro de los tres vivos y los tres muertos’”. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 35 (1973–1974): 257–63. Un tema no documentado en España: el ‘Encuentro de los tres vivos y los tres muertos’ Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 35 257 63 Google Scholar

Olivar, Alexandre. Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1977. Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat Google Scholar

Pacheco, Arseni, ed. Blandín de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV. Barcelona: Edicions 62 i “La Caixa”, 1983. La Caixa Blandín de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV Google Scholar

Pensado, José L. “Lo savi o Libre de Seneca”. Archivum. Revista de la Facultad de Filología 8 (1958): 215–322. Lo savi o Libre de Seneca Archivum. Revista de la Facultad de Filología 8 215 322 Google Scholar

Pérez Saldanya, Manuel. Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica. València: Universitat de València, 1998. Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica Google Scholar

Romeu i Figueras, Josep. “La Representació de la mort, obra dramática del siglo XVI, y la danza de la muerte”. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 27 (1957–1958): 181–225. La Representació de la mort, obra dramática del siglo XVI, y la danza de la muerte Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 27 181 225 Google Scholar

Singer, Samuel. Thesaurus proverbiorum medi aevi. Vol. 12. Berlin i Nova York: W. de Gruyter, 2001. Thesaurus proverbiorum medi aevi Google Scholar

Un llarg i venturós pelegrinatge. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 1982–1983. Google Scholar

Vila, Pep. “Comentaris a unes cobles rosselloneses sobre les ànimes del Purgatori”. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 44 (2003): 251–54. Comentaris a unes cobles rosselloneses sobre les ànimes del Purgatori Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 44 251 54 Google Scholar

If you have private access to this content, please log in with your username and password here

Details

Author details

CLIMENT, JOAN MAHIQUES